Communication

Filters

Category

Level

Rating

Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong xã hội được xem là cách để mỗi cá nhân diễn đạt suy nghĩ, tình cảm, quan điểm cá nhân. Dù bạn là ai, hoạt đ...
3.5 total hours
DOES ANY OF THIS SOUND FAMILIAR…? You write Emails, memos, reports, etc. with too many grammatical and vocabulary mistakes. You waste much ti...
1.5 total hours